PREVENTIVNÍ  LOGOPEDICKÉ  CHVILKY

 

P.učitelka: Vyhnálková Dana

Termín: každé liché úterý od 14. 30 – 15.00 hod. 

 

Logopedie je vědní disciplína, která je obsahově blízká ke speciální pedagogice nebo k medicíně. Logopedie se zabývá poruchami řeči u dětí i dospělých. V medicíně se setkáme spíše s pojmem klinická logopedie.

Logopedie zahrnuje vše od nejdrobnějších řečových vad, jako např. chybná výslovnost jedné hlásky, až po masivní řečové poruchy či naprostou nemluvnost.  Řeč člověka začleňuje do společnosti, ovlivňuje prožívání, poznávání a rozumový vývoj. Vývoj řeči souvisí se slovníkem rodiče či vychovatele. Dítě  by mělo do 7 let věku zvládnout veškeré základy mateřského jazyka. Následné rozšiřování vědomostí souvisí se školou, sebevzděláním a rodinným prostředím. Dítěti musí být dovoleno, aby používalo svou slovní zásobu, jak uzná za vhodné, bez ohledu na kvalitu.

Cíle vzdělávání:

 1. vést ke správnému bráničnímu dýchání

 2. vést k rozvoji grafomotoriky

 3. procvičovat fonematický sluch

 4. rozvíjet slovní zásobu

 5. rozvíjet krátkodobou i dlouhodobou paměť

 6. rozvíjet celkový komunikační systém

 7. posilovat smysl pro rytmus a rým

 8. upevňovat správnou výslovnost jednotlivých hlásek

 9. Získané znalosti, dovednosti a postoje pro život - klíčové kompetence:

 10. komunikuje se svým okolím, dosáhne naplnění a uspokojení svých potřeb

 11. pomocí řeči sděluje své zkušenosti, uchovává je v paměti a dále předává

 12. je schopné pohotově vyjadřovat své myšlenky, plynule mluvit, číst a psát

 13. pracuje s učebními materiály, pozná vlastní pokroky

 14. přiměřeně věku vyhledává a využívá informace v praktickém životě

 15. rozpozná a pochopí problém, volí vhodné způsoby řešení problémů

 16. vytváří si pozitivní představy o sobě samém

Obsah vzdělávání:

- gymnastika mluvidel - procvičování rtů, čelistních kloubů, lícních svalů a jazyka
- dechová a hlasová cvičení
- procvičování jemné motoriky - otvírání a zavírání rukou za pomocí říkadel, písniček, válení míčků po stole, válení míčků mezi dlaněmi, trhání papíru na malé kousky apod.
- artikulační cvičení k hláskám
- grafomotorická cvičení spojená s říkadly /Učíme se mluvit-malý logopedický slovník/
- didaktické hry na rozvoj slovní zásoby /Pohádkový pytlík, Co tam patří, Co k čemu slouží,   Přidané slovo apod./
- didaktické hry na rozvoj fonematického sluchu /Na jména, Na vláček, Hláska X nás probudí,  Slovní fotbal apod./
- didaktické hry pro posilování smyslu pro rytmus a rým /Na básníky, Kapsička, Co lítá apod./
- rozvíjení jemné rozlišovací schopnosti sluchu /Kde je budík, Na tichou poštu, Hledej podle zvuku apod./
- řešení jednoduchých dětských křížovek, doplňovaček, hádanek a tajenek
- četba článků, úryvků pohádek, vyprávění pohádek podle obrázků, nácvik říkadel a básní
- individ. procvičování chybných hlásek