Školní vzdělávací program, pod názvem „ Jaro, léto, podzim, zima s Beruškou a Sluníčkem je nám prima “ vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání . Mateřská škola  poskytuje vz   dělávání podle § 33 zákona č.  561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. Školní vzdělávací program je východiskem pro zpracování třídních programů, podle nichž probíhají činnosti na jednotlivých třídách.

Hlavním cílem mateřské školy je :

Stále více chápeme , že v životě dítěte se nejedná o množství dosažených výsledků, ale o posun v kvalitě zpracování životních situací a příležitostí. Předpokládáme, že při realizaci  kurikula v práci s dětmi se bude jeho podoba dotvářet. Jsme na začátku a celý proces je příležitostí i pro nás dospělé, protože člověk sám se naučí nejvíc tím, co se snaží naučit jiné. 

 

Naše motto:

 

 Motto první:                                                                                                 

„ Řekni mi a zapomenu,

 ukaž mi a budu si pamatovat,

nech mne udělat a zapamatuji si na celý život.“

                                               J. A. Komenský

 Motto druhé:

„ Není důležité to, co dítě umí, ale jak se cítí a co prožívá..“                   

                                               J. A. Komenský                                                                                   

Motto třetí :

„ Poslouchat dospělé, to dětem nikdy moc nešlo, ale co se jim vždy dařilo, bylo

jejich napodobování.“

 • navazovat na rodinnou výchovu a doplňovat ji,

 • vytvářet podmínky pro podnětné prostředí pro fyzický, psychický a emocionální vývoj každého dítěte

 • přistupovat ke každému dítěti individuálně podle jeho potřeb.

 • připravovat dětem dobré základy pro další vzdělávání a vstup do základní školy.

           

James Baldwin

Motto čtvrté :

„ Dovolme  dětem dělat chyby. Perfekcionalismus děti mrzačí na duši. Děti potřebují dělat chyby, aby se naučily znát rozdíl mezi dobrým a špatným.“ 

                                                                                                                     Lea Paulínová 

Motto páté :

„ Všechno, co potřebuji opravdu znát, jsem se naučil v mateřské škole „

                                                                                                                       Robert Fulghum

 

            Předškolní období je z hlediska vývoje dítěte velmi důležité a naše mateřská škola v životě dítěte může sehrát pozitivní roli. Mateřská škola je vedle rodiny druhým sociálním prostředím, v němž se v současné době pohybují téměř všechny naše děti předškolního věku. Některé z nich v ní tráví většinu dne a to její důležitost ještě podtrhuje. Proto se  snažíme , aby se život v ní co nejvíce přiblížil tomu rodinnému.

             Mateřská škola má proti rodině výhodu spolužití s ostatními dětmi obou pohlaví, možnost interakcí s nimi . Děti se učí jinak mluvit se  stejně vyspělými kamarády, vedou dialogy v nejrůznějších situacích . V tom je mateřská škola stěží zastupitelná.

            Děti měly, mají a budeme se snažit, aby i v budoucnu vždy měly k dispozici dostatek hraček, vhodných pomůcek, knih , obrázků, které stimulují jejich vývoj. Paní učitelky dokáží vybrat to,co je pro děti tohoto věku vhodné, co odpovídá prostředí a estetickým požadavkům. Každodenní setkávání s osobností učitelky ,  která je a bude ideálním  vzorem mluvního projevu a zároveň  odborníkem podporujících jejich řeč,komunikační aktivity.

            Paní učitelky přistupují k dětem individuálně. Osobnostně orientovaná výchova  učitelek vyjadřuje respekt k osobnosti dítěte, naši snahu dát mu najevo pochopení a porozumění. To přispívá k pozitivním citovým vztahům, které mluvní projev podporují. Děti v naší škole mohou projevovat svou aktivitu, přispět svými názory, nápady, připomínkami, ovlivňovat veškeré dění. Rozvíjejí si tak dovednost slovy vyjádřit své myšlenky. Děti  s učitelkou pracují ve skupinkách, které poskytují větší možnost komunikace mezi dětmi. Klademe důraz  na spontánní činnosti a hry, při nichž dítě může komunikovat svobodně. V zdravém prostředí mateřské školy  učitelky rozdělují svoji pozornost mezi celou skupinu, obrací se k ní jako k celku i individuálně k jednotlivým dětem. Paní učitelky se průběžně vzdělávají. Snažíme se dodržovat pravidlo: „Žijeme spolu, rozumíme si a povídáme si„ . Proto si uvědomujeme důležitost pozitivních citových vztahů a přirozené komunikace .Věnovat lásku,čas a energii dítěti by mělo platit jak ve škole ,tak v rodině.

 

Snažíme se o vytvoření takového kurikula mateřské školy , které vychází z obecných dlouhodobých cílů předškolního vzdělávání :

 • Rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení

 • Osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost

 • Získání osobní samostatnosti, schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí

 • Podporování rozvoje celkového zdraví dětí, které je výslednicí vzájemných vztahů jeho zdraví tělesného , duševního , sociálního a duchovního, vzájemných vztahů zdraví jednotlivce a komunity, jednotlivce a světa ve smyslu společenském i přírodním. Uvědomujeme si, že je důležité, aby se děti již od mateřské školy  naučily  postojům, které spočívají v úctě ke zdraví, a praktickým dovednostem chránícím zdraví.

 • Naše školní kurikulum je určeno  nejen pedagogickým pracovníkům, ale i rodičům, dětem  a ostatním zaměstnancům MŠ, kteří se na jeho tvorbě podílejí, ale také partnerům MŠ

 • Pro dosažení očekávaných výsledků formálního kurikula dodržujeme a budeme dodržovat zásady podpory zdraví v mateřské škole.

 • Na základě skutečných situací  si děti  vytvořily pravidla soužití „ Pravidla slušného chování“ doplněná ještě o pravidla soužití . V průběhu roku neustále mohou děti doplňovat tato pravidla  o nová pravidla.

   

   

  Podmínky pro  kurikulum.                                                                                                                                                                             
  Naše škola usiluje o vytváření podmínek pro zdravý vývoj dětí  a zdravé pracovní prostředí pro zaměstnance školy i pro rodiče. Věcné prostředí je charakterizováno uspořádáním tříd  jako heren podporujících hry a činnosti dětí, různé aktivity dětí potřebné pro rozvoj všech pěti oblastí jejich osobnosti. Aby prostředí podporovalo aktivitu a iniciativu dětí, dbáme na dosažení:

 • Dostupnosti materiálu a pomůcek pro děti

 • Bezpečnost a hygiena

 • Variabilnost – možnost obměny společně s dětmi

 • Podnětnost  a estetiku – obměna nabídky materiálů , pomůcek

 • Kapsář pro každé dítě  pro uschování vlastních prací, hraček ap.

 • Tvořivé činnosti, experimenty s materiálem, pohybem, atd.

 • Činnosti podporující rozvoj poznávacích procesů – pokusy, individuální řešení pracovních listů atd.

 •  Práva a povinnosti zúčastněných jako součást Školního řádu ovlivňuje i organizační prostředí ( práva a povinnosti dětí, práva a povinnosti rodičů, práva a povinnosti učitelky, práva a povinnosti ředitelky , zaměstnanců školy a školní kuchyně ).