Mateřská škola, Práče, okres Znojmo-příspěvková organizace 7027
                                             671 61 Práče 11, tel. MŠ -  515271230, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.   IČO: 70991481   

 

 

 

                                         ŠKOLNÍ  ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY PRÁČE

 

 

 

 

 ÚVODNÍ  USTANOVENÍ

 

Ředitelka Mateřské školy v souladu s § 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vydává školní řád, kterým se upřesňují vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci školy.

 

 

I. PODROBNOSTI K VÝKONU PRÁV A POVINNOSTÍ DĚTÍ, ŽÁKŮ, STUDENTŮ A JEJICH ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ VE ŠKOLE NEBO ŠKOLSKÉM ZAŘÍZENÍ A PODROBNOSTI O PRAVIDLECH VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ SE ZAMĚSTNANCI VE ŠKOLE NEBO ŠKOLSKÉM ZAŘÍZENÍ,

 

1. Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání a  školní vzdělávací program

 

1.1       Mateřská škola v rámci předškolní výchovy a vzdělávání (dále jen „vzdělávání“)

a)        podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku,

b)       podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji,

c)        podílí se na osvojování základních pravidel chování dítětem,

d)       podporuje získávání základních životních hodnot a mezilidských vztahů dítěte,

e)        vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání,

f)        napomáhá vyrovnávat nerovnosti vývoje dětí před jejich vstupem do základního vzdělávání,

g)       poskytuje speciální pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami,

h)       vytváří podmínky pro rozvoj nadaných dětí.

 

1.2       Školní vzdělávací program upřesňuje cíle, zaměření, formy a obsah vzdělávání podle konkrétních podmínek uplatněných v mateřské škole.

 

1.3       Při plnění základních cílů vzdělávání a školního vzdělávacího programu mateřská škola postupuje v souladu se zásadami uvedenými v § 2 odst. 1 školského zákona a řídí se platnými právními předpisy, zejména pak ustanoveními školského zákona a ustanoveními vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání (dále jen „vyhláška o MŠ“), v platném znění.

 

2. Základní práva dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání

 

2.1       Každé přijaté dítě má právo

a)    na kvalitní předškolní vzdělávání v rozsahu uvedeném v bodě 1. tohoto školního řádu, zaručující optimální rozvoj jeho schopností a rozvoj jeho osobnosti,

b)   na zajištění činností a služeb poskytovaných školskými poradenskými zařízeními v rozsahu stanoveném ve školském zákoně,

c)    na fyzicky i psychicky bezpečné prostředí při pobytu v mateřské škole.

           

2.2          Pokud je ve třídě mateřské školy vzděláváno individuálně integrované dítě, vytvoří ředitelka mateřské školy podmínky odpovídající individuálním vzdělávacím potřebám dítěte vedoucí k jeho všestrannému rozvoji.

 

2. 3      Další práva dětí při vzdělávání vyplývají z ustanovení ostatních článků tohoto školního řádu.

 

2.4     Při vzdělávání mají dále všechny děti práva, která jim zaručuje Listina lidských práv a  svobod   a Úmluva o právech dítěte a práva stanovená školským zákonem, a to:

 

 • aby mu byla společností  poskytována ochrana (potřeba jídla, oblečení, místa k životu, lékařské pomoci, ochrany před lidmi a situacemi, které by je mohli fyzicky nebo psychicky zranit)
 • být respektováno jako jedinec ve společnosti (slušné zacházení, i když nemá pravdu, právo na přátelství, na respektování jazyka, barvy pleti, rasy či sociální skupiny)

            na emočně kladné prostředí a projevování lásky (právo žít s každým ze svých rodičů, 

            pokud by mu to neuškodilo)

 • právo mít někoho, kdo se ho zastane, právo být s lidmi kteří ho mají s rádi, právo na pozornost a vedení ze strany dospělých,
 • právo dostávat i projevovat lásku) být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat svoji identitu (právo vyrůst v zdravého tělesně i duševně, právo být veden k tomu, aby respektoval ostatní lidi bez ohledu na rasu, náboženství, apod., právo rozvíjet všechny své schopnosti a nadání, právo hrát si, právo na soukromí,...).
 • být respektováno jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život (právo ovlivňovat rozhodnutí, co se s ním stane, právo na chování přiměřené věku, právo být připravovánna svobodu jednat a žít svým vlastním způsobem).

  2. 2. Základní povinnosti děti přijatých k předškolnímu vzdělávání

 

 • povinnost reagovat a respektovat  pokyny p. učitelky a  zaměstnanců školy
 • povinnost být při hře tolerantní, učit se řešit konflikty dohodou
 • povinnost chovat se tak, aby neublížilo ostatním, nesmějí se dopouštět šikanování
 • povinnost neničit práci druhých ani majetek školy
 • povinnost říci učitelce, když chce opustit třídu (toaleta apod.)
 • povinnost ukládat své osobní věci i půjčené věci k činnostem na své místo (přiměřeně věku)
 • povinnost upevňovat si společenské návyky (přiměřeně věku - děti přijímané do MŠ  schopné chodit za ruku a schopné se najíst lžíci)
 • povinnost dodržovat zásady hygieny (přiměřeně věku - děti přijímané do MŠ jsou bez plen)
 • povinnost dodržovat bezpečnostní pravidla ve škole, na hřišti i při akcích školy, tak jak o nich bylo poučeno
 • povinnost dávat si pozor na věci, hračky přinesené z domova, škola neodpovídá za škodu způsobenou poškozením či ztrátou věcí, které byly do školy bezdůvodně přineseny a nebyly vyžádány učitelkou.

 

3. Práva zákonných zástupců

 

3.1       Zákonní zástupci dítěte mají právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dětí, vyjadřovat se ke všem rozhodnutím mateřské školy týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání dětí, na poradenskou pomoc mateřské školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání dětí.

 

4. Povinnosti zákonných zástupců při předškolním vzdělávání dětí

 

4.1       Zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků jsou povinni

 

a)        přihlásit své dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání (od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku),

b)       zajistit, aby dítě řádně docházelo do mateřské školy, pří příchodu do mateřské školy bylo vhodně a čistě upraveno,

c)        na vyzvání ředitelky mateřské školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte,

d)        informovat mateřskou školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte,

e)        dokládat důvody nepřítomnosti dítěte v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem,

f)        oznamovat škole a školskému zařízení údaje podle § 28 odst. 2 školského zákona další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a změny                       v těchto údajích (údaje pro vedení školní matriky),

g)       ve stanoveném termínu hradit úplatu za předškolní vzdělávání a stravné na účet MŠ u Fio banky na účet č. 2100430971/2010.

5. Přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

 

5.1      Zápis k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku se koná v období od 2. května do 16. května. Do mateřské školy zřízené obcí nebo svazkem obcí se přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně čtvrtéhoroku věku, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v  příslušném školském obvodu, nebo jsou umístěné v tomto obvodu v dětském domově, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku.

 

 

5.2      Pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předkládá zákonný zástupce dítěte:

a)      žádost zákonného zástupce o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (příloha č. 1),

b)     potvrzení o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad,             že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

c)      rodný list dítěte,

 

5.3       Při přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání může ředitelka školy sjednat se zákonným zástupcem zkušební pobyt dítěte v mateřské škole v délce nejvýše 3 měsíce.

 

 

6. Rozhodnutí ředitelky mateřské školy o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

 

Na základě žádosti zákonného zástupce vydává ředitelka mateřské školy ve správním řízení rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, a zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.

Nejdéle do 30 dnů od podání žádosti  ředitelka školy zveřejní seznam přijatých uchazečů a  zákonným  zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí.

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání  je možné vyzvednout osobně v určeném termínu v ředitelně školy proti podpisu zákonného zástupce.   Při nástupu dítěte do  mateřské školy, podepíší rodiče dokument  s názvem  „ Prohlášení zákonných zástupců, kde svým podpisem potvrdí, že je dítě zdravé a že může navštěvovat mateřskou školu (současný zdravotní stav dítěte). Tento dokument podepíše  zákonný zástupce dítěte po každé nemoci nebo po delší nepřítomnosti dítěte v mateřské škole (delší než 14 dnů, např. dovolená s rodiči, prázdniny  apod.).

 

7. Ukončení předškolního vzdělávání

 

7.1 Ředitelka mateřské školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném  

        zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže se

a)      dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny,

b)     zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy,

c)      ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení,

d)     zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování (§ 123) ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady.

7.2 Rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání nelze v případě dítěte, pro které je předškolní

           vzdělávání povinné.

 

8. Přístup ke vzdělávání a školským službám cizinců

 

8.1 Přístup ke vzdělávání a školským službám za stejných podmínek jako občané České republiky mají také občané jiného členského státu Evropské unie a jejich rodinní příslušníci.

 

8.2. Cizinci ze třetích států (nejsou občany EU) mají přístup k předškolnímu vzdělávání a školským službám za stejných podmínek jako občané České republiky (občané EU), pokud mají právo pobytu na území ČR na dobu delší než 90 dnů, pokud jsou azylanty, osobami požívajícími doplňkové ochrany, žadatelé o udělení mezinárodní ochrany nebo osoby požívající dočasné ochrany.Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů, dále na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republikytrvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodníochrany.

 

9. Docházka a způsob vzdělávání

 

9.1     Při přijetí dítěte do mateřské školy ředitelka mateřské školy písemně dohodne se zákonnými zástupci dítěte dny docházky dítěte do mateřské školy a délku jeho pobytu v těchto dnech v mateřské škole a zároveň písemně dohodne se zákonnými zástupcidítěte způsob a rozsah jeho stravování po dobu pobytu v mateřské škole, změny jsou prováděny písemnou formou.

 

9.2     Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech. Povinné předškolní vzdělávání se stanovuje v rozsahu 4 hodin denně. Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin v souladu s organizací školního roku v základní    škole.

 

9.3     Zákonný zástupce dítěte je povinen omluvit nepřítomnost dítěte ve vzdělávání nejpozději první den jeho nepřítomnosti, písemně, telefonicky, nebo osobně. Po návratu dítěte žáka do školy písemně v předepsaném tiskopise s uvedením důvodů absence.

 

9.4    Jiným způsobem plnění povinnosti předškolního vzdělávání se rozumí

a) individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky dítěte do mateřské školy,

 

     b) vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální,

 

     c) vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky dle § 38a školského zákona.

                                       
e) Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání způsobem podle písm. b) nebo c), je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli spádové mateřské školy. Oznámení je povinen učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.

 

 

10. Individuální vzdělávání

 

10.1   Zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, může pro dítě v odůvodněných případech zvolit, že bude individuálně vzděláváno. Má-li být dítě individuálně vzděláváno převážnou část školního roku, je zákonný zástupce dítěte povinen toto oznámení učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku. V průběhu školního roku lze plnit povinnost individuálního předškolního vzdělávání nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení o individuálním vzdělávání dítěte doručeno řediteli mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání. Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat

a)       jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte,                                     

          v případě cizince místo pobytu dítěte,

b)       uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno,

c)       důvody pro individuální vzdělávání dítěte.

 

10. 2    Mateřská škola ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech a případně doporučí zákonnému zástupci další postup při vzdělávání.

Ředitelka školy stanoví termíny ověření vždy na druhou polovinu listopadu a náhradní termíny na první polovinu prosince, Přesný termín bude zákonným zástupcům sdělen individuálně, nebo s nimi dohodnut

 

Zákonný zástupce dítěte, které je individuálně vzděláváno, je povinen zajistit účast dítěte u ověření. Ředitelka mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání, ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu.

Odvolání proti rozhodnutí ředitele mateřské školy o ukončení individuálního vzdělávání dítěte nemá odkladný účinek. Po ukončení individuálního vzdělávání dítěte nelze dítě opětovně individuálně vzdělávat.

11. Přebírání/ předávání dětí

 

11.1     Zákonní zástupci v době určené pro příchod dětí do mateřské školy předávají dítě učitelkám mateřské školy.

 

11.2     Zákonní zástupci si přebírají dítě po skončení jeho vzdělávání od učitelek mateřské školy v době určené mateřskou školou, nebo v individuálně dohodnuté době.

 

11.3     Zákonní zástupci dítěte mohou písemně zplnomocnit jinou osobu pro jeho přebírání a předávání při vzdělávání v mateřské škole.

 

11.4     Pokud si pověřená osoba nevyzvedne dítě do stanovené doby, učitelka setrvá s dítětem v mateřské škole a

a)        pokusí se pověřené osoby kontaktovat telefonicky,

b)       informuje telefonicky ředitelku školy a postupuje podle jejích pokynů,

c)        kontaktuje orgán péče o dítě a požádá o zajištění neodkladné péče o dítě ve smyslu zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, v platném znění,

d)       případně se obrátí na Policii ČR.

 

11. 5    Úhradu nákladů spojené se zajištěním péče o dítě v těchto mimořádných situacích škola vyžaduje od zákonných zástupců dítěte.

 

 

II. PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM MATEŘSKÉ ŠKOLY

12. Podmínky provozu a organizace vzdělávání v mateřské škole

 

12. 1    Mateřská škola je zřízena jako škola s celodenním provozem s určenou dobou pobytu od 6:00 do 16:00 hod.

 

12. 2    V měsících červenci a srpnu může ředitelka mateřské školy po dohodě se zřizovatelem stanovený provoz omezit, nebo přerušit. Rozsah plánovaného omezení nebo přerušení oznámí ředitelka mateřské školy nejméně 2 měsíce předem, společně se zveřejněním výsledku projednání se zřizovatelem. Uvede také informace o možnosti a podmínkách zajištění péče o děti jinými subjekty.

Provoz mateřské školy lze ze závažných technických či organizačních důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období. Informaci o omezení nebo přerušení provozu v takovém případě zveřejní ředitelka mateřské školy na přístupném místě ve škole neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne.

 

12. 3    Předškolní vzdělávání dětí podle stanoveného školního vzdělávacího rámcového programu probíhá v základním denním režimu

 

 

 

 

Režim dne:

 

  6. 00 – 8. 00      zahájení provozu, přijímání dětí

  6. 00 -  9. 30      spontánní hry dle přání,  potřeb a zájmů dětí, uvítání s dětmi – komunitní 

                            kruh, individuální   práce s dětmi, čas pro pohybové aktivity,  ranní cvičení, 

                            činnosti a příležitosti, individuální   a  skupinové činnosti, řízené činnosti,

                            záměrné  i spontánní učení ve skupinách, individuálně a další atd.

  8. 30 -  9. 00      hygiena,  postupná svačina

  9. 30 - 11. 30     příprava na pobyt venku 1. tř., pobyt venku

  9. 45 - 11. 45     příprava na pobyt venku 2. tř., pobyt venku

11. 30 - 12. 00     1. třída příprava na oběd, oběd

12. 00 - 12. 30     2. třída příprava na oběd, oběd

12. 00 - 14. 15     příprava na odpočinek, spánek dětí 1. tř. (respektování nespavých dětí-   

                            postupné vstávání, možnost klidných her aj. zájmových činností)

12.30 - 14.30       příprava na odpočinek, odpočinek dětí 2. tř., respektování nespavých dětí 

                            postupné vstávání  

13:30 – 14. 00      hry a činnosti nespících dětí

14.15 – 14. 45      1. třída odpolední postupná  svačina

14.30 -  15. 00      2. třída odpolední postupná  svačina

15.00 -  16. 00      odpolední zájmové hry, činnosti a příležitosti a pohybové aktivity,

                             záměrné i spontánní učení  ve skupinách a individuálně, individuální péče          

                             o děti

16.00                    ukončení provozu mateřské školy.

 

Začátek povinného předškolního vzdělávání je stanoven od 8:00 hodin.

12. 4    Úplata za vzdělávání je hrazena do patnáctého dne stávajícího měsíce, stravné  je hrazeno v měsíci předcházejícímu stravování.

 

12. 5    Obědy je možné odhlásit nebo přihlásit vždy den předem do 12 hodin, a to zapsáním

           do sešitů, které jsou umístěny do šatny v 1. a 2. tř.. Dále telefonicky na číslo tel.

            515 271 230 nebo SMS na mobil číslo: 702 61 90 61.

            Neodhlášený oběd (v  případě náhlého onemocnění) si mohou rodiče vyzvednout                

            a odnést ve vlastních nádobách v době vydávání obědů, pouze v první den                

             nepřítomnosti. Další neodhlášené dny nemá dítě podle § 122 odst. 2 školského zákona 

             právo na školní stravování. Neodhlášené obědy budou muset rodiče hradit v plné výši,

             tj. plus provozní a mzdové náklady ke stravnému.

             Za neodhlášené nebo nevyzvednuté obědy se neposkytuje finanční ani věcná náhrada.

 

12. 6    Za příznivého počasí tráví děti venku nejméně dvě hodiny. Důvodem vynechání pobytu venku je nepříznivé počasí.

 

12. 7    O pořádání mimořádných školních a mimoškolních akcí mateřská škola informuje v dostatečném předstihu zákonné zástupce dětí písemným upozorněním umístěným na veřejně přístupném místě ve škole. U akcí spojených s mimořádnými finančními výdaji pro zákonné zástupce, je účast dítěte možná jen s jejich souhlasem.

 

12. 8    Předem známou nepřítomnost dítěte oznamují zákonní zástupci škole písemně (docházkový list v šatně), nebo osobně učitelce mateřské školy.

 

12. 9    Nepřítomnost pro onemocnění, nebo úraz oznamují zákonní zástupci bez zbytečného odkladu, včetně předpokládané doby nepřítomnosti dítěte v mateřské škole, osobně, nebo písemně, nebo telefonicky.

 

12. 10   Zákonní zástupci dítěte informují mateřskou školu o každé změně zdravotní způsobilosti dítěte, o větších zdravotních potížích a dalších závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte.

 

III. PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ DĚTÍ A JEJICH OCHRANY PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED PROJEVY DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ

 

13. Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání
13. 1    Mateřská škola vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je učitelka převezme od zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy je učitelka předá zpět zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě..
13. 2    K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, stanoví ředitelka mateřské školy počet učitelů tak, aby na jednoho učitele připadlo nejvýše

a) 20 dětí z běžných tříd, nebo
b) 12 dětí ve třídě, kde jsou zařazeny děti se s přiznanými podpůrnými opatřeními druhého až pátého stupně nebo děti mladší 3let.

13. 3    Výjimečně může ředitel mateřské školy zvýšit počty dětí uvedené

a) v odstavci 13. 2 písm. a), nejvýše však o 8 dětí, nebo

b) v odstavci 13. 2 písm. b), nejvýše však o 11 dětí.

13. 4    Při zvýšení počtu dětí nebo při specifických činnostech, například sportovních činnostech, nebo při pobytu dětí v prostředí náročném na bezpečnost určí ředitel mateřské školy k zajištění bezpečnosti dětí dalšího pedagogického pracovníka, ve výjimečných případech jinou zletilou osobu, která je způsobilá k právním úkonům a která je v pracovněprávním vztahu k právnické osobě, která vykonává činnost mateřské školy.

13. 5    V zájmu ochrany zdraví ostatních dětí může pedagogický pracovník, pokud má při přebírání dítěte od zákonného zástupce nebo jim pověřené osoby podezření, že dítě není zdravé, požádat zákonného zástupce o doložení zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání formou předložení potvrzení od ošetřujícího lékaře. Také při nástupu dítěte po jeho onemocnění si může vyžádat pedagogický pracovník od zákonného zástupce dítěte písemné potvrzení od ošetřujícího lékaře, že dítě je zdravé a může být v kolektivu ostatních dětí.

13. 6    Důležitým prvkem ochrany před rizikovým chováním je i výchovně vzdělávací působení na děti již předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života.  V rámci školního vzdělávacího programu jsou proto děti nenásilnou formou a přiměřeně k věku a schopnostem pochopit                        a porozumět dané problematice seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video) patologického hráčství (gamblerství), vandalismu, kriminality a jiných forem rizikového chování.

13. 7    Školní budova je volně přístupná zvenčí pouze v době, stanovené pro přijímání dětí, nebo kdy je dozírajícími zaměstnanci školy zajištěna kontrola přicházejících osob. Každý z pracovníků školy, který otevírá budovu cizím příchozím, je povinen zjistit důvod jejich návštěvy a zajistit, aby se nepohybovali nekontrolovaně po budově. Během provozu školy jsou zevnitř volně otevíratelné dveře hlavního vchodu i všech únikových východů.

13. 8    V budovách a areálu školy platí zákaz kouření, požívání alkoholu a jiných návykových látek, používání nepovolených elektrických spotřebičů,

 

 

 IV.      ZACHÁZENÍ A MAJETKEM MATEŘSKÉ ŠKOLY
14. 1    Po dobu vzdělávání při pobytu dítěte v mateřské škole zajišťují pedagogičtí pracovníci, aby děti zacházely šetrně s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami a nepoškozovaly ostatní majetek mateřské školy.
14. 2     Zaměstnanci i rodiče odkládají osobní věcí zaměstnanců a dětí pouze na místa k tomu určená.

 

 V. INFORMACE O PRŮBĚHU VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ

 

15. 1    Zákonným zástupcům dítěte jsou podány informace o cílech, zaměření, formách a obsahu vzdělávání konkretizovaných podle podmínek uplatněných v mateřské škole ve školním vzdělávacím programu, který je zveřejněn na veřejně přístupném místě mateřské školy (šatna).

 

15. 2    Zákonní zástupci dítěte se mohou požádat o informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte, zejména individuálními pohovory s pedagogickými pracovníky a účastí na třídních schůzkách, besedách.

 

15. 3    Ředitelka mateřské školy může vyzvat zákonné zástupce, aby se osobně dostavili k projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte.

 

                                                                                            VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

16.1     Kontrolou provádění ustanovení tohoto řádu je statutárním orgánem školy pověřen zaměstnanec:  XY. O kontrolách provádí písemné záznamy

16.2     Zrušuje se předchozí znění tohoto školního řádu, jeho uložení se řídí spisovým řádem školy.

              16.3.     Školní řád nabývá účinnosti dnem 2. 6. 2017.

 

VII.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 • Kontrolu dodržování  tohoto předpisu  provádí ředitelka školy.
 • Ruší  se předchozí znění školního řádu.
 • Tento školní řád platí až do vydání nového školního řádu.

 

 

Č. j.: ŘMŠ 087/2017                 

Spisový / skartační znak A. 1 / A 10

 

Vypracovala: Jana  Kučerová, ředitel školy

 

Schválila: Jana  Kučerová, ředitel školy

 

 

 

Řád nabývá účinnosti dne: 2.6.2017