Mateřská škola, Práčeokres Znojmo-příspěvková organizace                 7027

671 61 Práče 11, tel. MŠ -  515271230, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.                                                IČO: 70991481                                

 

 

 

SMĚRNICE Č. 14 PRO STANOVENÍ KRITÉRIÍPRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRÁČE

 

Č. j.          Spisový znak:     Skartační znak:

ŘMŠ 020 /2020          S       S 5

Vypracoval:

Kučerová Jana, ředitelka školy

Schválil:

Kučerová Jana,  ředitelka školy

Pedagogická rada projednala dne:

16. 3. 2020

Směrnice nabývá platnosti ode dne:

1. 4. 2020

Směrnice nabývá účinnosti ode dne:

1. 4. 2020

Závaznost: Směrnice je závazná pro všechny zákonné zástupce dětí zapsaných v MŠ.

 

I. ORGANIZACE PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

1. 1. Ustanovení této směrnice vymezuje kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

v Mateřské škole Práče, podle kterých bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení

§ 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), na základě zákona č. 472/2011 Sb., kterým byl novelizován zákon č. 561/2004 Sb., (mění ustanovení § 123 odst. 2 tohoto zákona), v době kdy počet přihlášených dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole překročí stanovenou kapacitu dětí v mateřské škole. Dále zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád.

1. 2. V souladu s ustanovením § 34 odst. 4 školského zákona je přednostně vždy přijato dítě rok před nástupem povinné školní docházky, tzn. dosažení věku dítěte 6 let v období od 1. září do 31. 8. následujícího kalendářního roku a děti s odkladem školní docházky.

1.3. S účinností od 1. 4. určila ředitelka školy kritéria, podle kterých budou k docházce do Mateřské školy Práče přijímány děti k pravidelné celodenní docházce. Předškolní vzdělávání se poskytuje dětem, zpravidla ve věku od 3 let až do začátku povinné školní docházky.

 

1.4. Ředitelka školy přijímá děti na základě žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy. Děti mladší tří let mohou být přijaty též na základě rozhodnutí o přijetí, a to pokud nebude kapacita školy naplněna dětmi, které dovrší tří roky k 31. 8. daného roku. Ředitelka mateřské školy stanoví v dohodě se zřizovatelem termín, místo a dobu pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok a zveřejní je způsobem obvyklým.

 

1.5. Všechny děti jsou přijímány na základě vyjádření dětského lékaře a s potvrzením o řádném

očkování dítěte. Děti předškolního věku, které nastoupí na povinnou předškolní docházku,

nemusí být očkovány.

 

II. KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ:

2. 1. Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole, zřízené Obcí

Práče, v němž má dítě místo trvalého pobytu, (dále jen "spádová mateřská škola").

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích - § 2 odst. 2 a § 35 odst. 2.

2.2. Děti s trvalým pobytem ve školském obvodu příslušné mateřské školy podle věku od nejstarších po nejmladší děti s celodenní docházkou.

2. 3. Děti podle typu docházky (celodenní před polodenní docházkou).

2. 4. Ředitelka mateřské školy Jana Kučerová posoudí všechny žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy a v předem stanoveném termínu a rozhodne o přijetí či nepřijetí dítěte ve správním řízení podle následujícího klíče a pořadí důležitosti kritérií sestupně.

 

III. BODOVÉ OHODNOCENÍ

Jestliže nedojde k přijetí dítěte podle kritéria v bodě 1. 2., vychází při přijímání dětí do mateřské školy ředitelka MŠ z kritérií uvedených v následující tabulce. Přednostně bude přijato dítě s vyšším bodovým hodnocením. Kritéria jsou posuzována ke stavu k 1. září daného roku.

 

 

1.

Bydliště

Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné (zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) - § 34a odst. 2 a § 179 odst. 2)., děti které mají trvalý pobyt v Obci Práče, děti ve školském obvodu příslušné mateřské školy.

 

   20 bodů

2.

Věk dítěte

K předškolnímu vzdělávání jsou přednostně přijímány děti, které nejpozději před 1. 9.  dosáhnou věku 4, 3 let  s celodenní docházkou, které mají trvalý pobyt v Obci Práče.

K předškolnímu vzdělávání jsou přednostně přijímány dětive školském obvodu příslušné mateřské školy, které nejpozději před 1. 9. dosáhnou věku  4, 3 let  s celodenní docházkou.   

K předškolnímu vzdělávání jsou přednostně přijímány děti, které nejpozději před 1. 9.  dosáhnou věku 4, 3 let  s polodenní docházkou, které mají trvalý pobyt v Obci Práče.

K předškolnímu vzdělávání jsou přednostně přijímány děti ve školském obvodu příslušné mateřské školy, které nejpozději před 1. 9.  dosáhnou věku  4, 3 let  s polodenní docházkou.   

 10 bodů

 

  9 bodů

 

 4 body

 

  3 body

 

Dosažení věku dítěte 2 let  k 31. 8.  s celodenní docházkou   

      0 bodů

3.

Individuální situace

Mateřskou školu navštěvuje sourozenec dítěte

      5 bodů

Opakované podání žádosti

      5 bodů

 

Celkový počet bodů

 

 


Při shodném součtu bodového ohodnocení více dětmi má přednost starší dítě před mladším, zaměstnanost rodičů, celodenní docházka před polodenní docházkou.

Čl. IV.

Děti jsou přijímány na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte - do výše kapacity školy. Všechny podané žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání budou ředitelkou školy posouzeny, dle uvedených kriterií a výsledně zpracovány do pořadníku. Rodiče budou o výsledku správního řízení vyrozuměni listinou, která bude umístěna na vchodových dveřích a vývěsce Mateřské školy Práče. Při podání písemné žádosti bude každému účastníkovi přiděleno registrační číslo. Zde bude mít zákonný zástupce uveden i termín vyhlášení výsledků. Seznam s výsledky správního řízení bude zveřejněn nejméně po dobu 30 dnů.

Čl. V.

O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, rodiče mohou o jeho vydání požádat. Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání bude zasláno v písemné podobě nebo si je budou moci rodiče vyzvednout i osobně v mateřské škole..

Čl. VI. ROZHODNUTÍ O NEPŘIJETÍ Rozhodnutí o nepřijetí vydává ředitelka školy do 30 dnů od zahájení správního řízení podání žádosti o předškolní vzdělávání) ředitelka školy.

Čl. VII. ODVOLÁNÍ Po doručení Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání je možné podat odvolání do 15 dnů od doručení Krajskému úřadu prostřednictvím ředitelky školy. V souladu s § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, má zákonný zástupce zastupující účastníka řízení možnost se ještě před vydáním rozhodnutí ve věci přijímacího řízení vyjádřit k podkladům rozhodnutí.

ČL. VIII. PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8. 1. Dnem nabytí účinnosti této směrnice pozbývá platnost Směrnice č. 13. Č. j. ŘMŠ 028/ 2018

ze dne 9. 5. 2018.

8. 2. Veškeré změny či dodatky k této směrnici musí být učiněny písemnou formou.

 

Příloha:

1. Přidělení registračních čísel

2. Bodové ohodnocení

 

                                                                                                             ………………………………

                                                                                                  Kučerová Jana ředitelka, MŠ, ŠJ Práče

Příloha č. 1

Přidělení registračního čísla

Vážení rodiče,

podali jste žádost o přijetí Vašeho dítěte k předškolnímu vzdělávání. O přijetí rozhodne ředitelka školy ve správním řízení. Podle novely školského zákona č. 561/2004 Sb., k 1. lednu 2012 rozhodnutí o přijetí již nebude automaticky zasíláno, ale bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých i nepřijatých dětí na vstupních dveřích 1. a 2. třídy MŠ Práče, na www stránkách mateřské školy. Seznam bude zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů. Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na_5. 6. 2020. V seznamu nemohou být uvedena jména dětí. Na listině budou děti uvedeny pod registračními čísly. Pro tyto účely Vaší žádosti přiděluji registrační číslo:

 

---------------------------

Zveřejněním seznamu s registračními čísly se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená (§ 183, odst. 2).

O přijetí vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Přijatým dětem bude v tomto roce rozhodnutí o přijetí zasláno v písemné podobě nebo předáno do vlastních rukou na seznamovací schůzce.

Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání bude zasláno v písemné podobě.

              ………………………………………

Ředitelka školy Jana Kučerová

Příloha č. 2 

BODOVÉ OHODNOCENÍ

Jestliže nedojde k přijetí dítěte podle kritéria v bodě 1. 2., vychází při přijímání dětí do mateřské školy ředitelka MŠ z kritérií uvedených v následující tabulce. Přednostně bude přijato dítě s vyšším bodovým hodnocením. Kritéria jsou posuzována ke stavu k 1. září daného roku.

1.

Bydliště

Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné (zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) - § 34a odst. 2 a § 179 odst. 2)., děti které mají trvalý pobyt v Obci Práče, děti ve školském obvodu příslušné mateřské školy.

 

   20 bodů

2.

Věk dítěte

K předškolnímu vzdělávání jsou přednostně přijímány děti, které nejpozději před 1. 9.  dosáhnou věku 4, 3 let  s celodenní docházkou, které mají trvalý pobyt v Obci Práče.

K předškolnímu vzdělávání jsou přednostně přijímány děti ve školském obvodu příslušné mateřské školy, které nejpozději před 1. 9.  dosáhnou věku  4, 3 let s celodenní docházkou.   

K předškolnímu vzdělávání jsou přednostně přijímány děti, které nejpozději před 1. 9. dosáhnou věku 4, 3 let s polodenní docházkou, které mají trvalý pobyt v Obci Práče.

K předškolnímu vzdělávání jsou přednostně přijímány děti ve školském obvodu příslušné mateřské školy, které nejpozději před 1. 9. dosáhnou věku  4, 3 let  s polodenní docházkou.   

 10 bodů

 

  9 bodů

 

 4 body

 

  3 body

 

Dosažení věku dítěte 2 let  k 31. 8.  s celodenní docházkou   

      0 bodů

3.

Individuální situace

Mateřskou školu navštěvuje sourozenec dítěte

      5 bodů

Opakované podání žádosti

      5 bodů

 

Celkový počet bodů

 

 

 

Při shodném součtu bodového ohodnocení více dětmi má přednost starší dítě před mladším, zaměstnanost rodičů, celodenní docházka před polodenní docházkou.