MŠ Práče

Představujeme se

Něco z historie mateřské školy

V pondělí 21. 2. 1977 byla v Práčích slavnostně otevřena nová mateřská škola, kterou vybudoval tehdejší MNV Práče v čele s Vladimírem Škráčkem za vydatné pomoci JZD „Mír“ Práče, jehož předsedou byl Alois Švrček, a za pomoci místních občanů.

V mateřské škole bylo 70 míst, ve třídě jeslí 25 míst pro děti nejen z Práč, ale i děti ze tří okolních vesnic – Bantic, Lechovic a Stošíkovic na Louce, ve kterých byly  mateřské školy zrušeny. Provoz v mateřské škole byl celodenní od 6.30 do 16.00 hodin. Děti z okolních vesnic byly  do MŠ sváženy autobusem JZD „Mír“ Práče. 

Stravování dětí zajišťovala a dodnes zajišťuje školní kuchyň, která je součástí MŠ.

obrázekobrázek

Jesle byly  zrušeny v letech 1990 / 91. Vzhledem ke snížení počtu zapsaných dětí se z  3. třídy mateřské školy stala  od 1. 9. 1991 nejprve třída s polodenním provozem a od 1. 9. 1994 byla tato třída  zrušena a prostory třídy začala využívat základní škola jako školní družinu.  Ve školním roce 2002 byla školní družina přemístěna do základní školy.

V srpnu 2003 ukončila  práci ředitelky paní Zdeňka Trochtová a od 1. září 2003 nastoupila jako ředitelka p. Jana Kučerová.

V průběhu roku 2003 - 2004 se  podařilo nakoupit do tříd , ve spolupráci se zřizovatelem ,nový dětský nábytek ( stolečky, židličky, nové hračky atd. ). Ve třetí třídě byla k 1. září 2004 vybudována školní jídelna . Ve školní jídelně byly využity  stávající  stolečky  z 1. a 2. třídy . Ve školní jídelně se stravují děti  z mateřské školy i děti ze základní školy. Dále  postupně byly zakoupeny teflonové ubrusy, prostírání, zásobníky na příbory ,aby měly děti možnost volby výběru příboru nebo pouze jednotlivých částí příboru ( nejmladší děti) atd.

V srpnu 2006 jsme v mateřské škole, školní jídelně i školní kuchyně vyměnili všechny staré dřevěné dveře za plastové dveře a tím jsme  zlepšily vzhled školy , bezpečnost a energetickou úsporu. V srpnu 2006 jsme v mateřské škole, školní jídelně i školní kuchyně vyměnili všechny staré dřevěné dveře za plastové dveře a tím jsme  zlepšili vzhled , energetické úspory , bezpečnost školy. V první polovině roku 2007 byly do jídelny dokoupeny nové větší židle pro děti ze Základní školy Práče a zaměstnance mat. a zákl. školy, poněvadž stávající židle ve školní jídelně byly již nevyhovující. V srpnu 2007 jsme ve školní jídelně, před zahájením školního roku, provedli rekonstrukci podlah  a tak zlepšili  kulturu stolování .

V červenci 2011 byla provedena rekonstrukce celé mateřské školy ( nová plastová okna, dveře, zateplení celé budovy mateřské školy, rekonstrukce školní terasy atd a rekonstrukce školní kuchyně.  Celkové uznatelné náklady na akci činily 2 781563 Kč, z toho byl příspěvek z fondu  Evropské unie 2 364 329 Kč ( 85 % ), příspěvek SFŽP ČR 139 078 Kč ( 5 % ) a příspěvek Obce Práče  278 156 Kč ( 10 % ) .

 

Mateřská škola před rekonstrukcí. Červen - srpen 2011

obrázekobrázek

Mateřská škola po rekonstrukci 1.9.2011

obrázekobrázek

V srpnu 2013 byla zahájena rekonstrukce topení v celé mateřské škole, školní kuchyni, jídelně a zrekonstruována kotelna. Práce byly dokončeny 18. 9. 2013.

obrázek

Něco ze součastnosti MŠ

Naše mateřská škola byla otevřena 21. února 1977. Mateřská škola  se nachází v klidném prostředí na samém okraji obce. Klid mateřské školy umocňuje rozlehlá zahrada, která skýtá pro děti vyžití po celý rok. Od 1. ledna 2003 má  naše  mateřská škola právní subjektivitu jako příspěvková organizace. Zřizovatelem mateřské školy je Obec Práče.

V současné době má mateřská škola dvě smíšené  třídy : 1.třídu „BERUŠKY“ a 2. třídu „ SLUNÍČKO“.  Kapacita  mateřské školy je 55 dětí. Provozní doba  je stále stejná a na přání rodičů zachována od 6:00do 16:00hodin. Celkový počet zaměstnanců je v současné době 9,  a to 4 pedagogické pracovnice, 5 provozních zaměstnanců.

S dětmi pracujeme ve smíšených třídách podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, který máme vypracovaný  na základě „Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Hlavním cílem naší koncepce výchovně vzdělávací práce jsou spokojené děti, které budou mít při všech činnostech v průběhu celého dne v mateřské škole pocit bezpečí a zájmu o jejich osobu, o jejich potřeby, o jejich zdravý tělesný a duševní rozvoj a rovněž tak spokojení rodiče, kteří nám svěřují své děti do péče V obou smíšených  třídách „BERUŠKY“ a „SLUNÍČKO“ probíhají hravé a vzdělávací činnosti děti. Děti se učí v mateřské škole postojům, které spočívají v úctě ke zdraví a praktickým dovednostem chránícím zdraví . Individuální speciální péče je věnována dětem s vadami řeči formou logopedických preventivních chvilek, depistážemi prováděnými klinickými logopedy p. Mgr. Hellmanovou a p. Mgr. Klempovou. Dětem s odkladem školní docházky  jsou  připravovány hry a vzdělávací činnosti podle „Metody dobrého startu “ a hudebně pohybové hvilky „Zpívankys Hankou“. Uspořádání jednotlivých tříd umožňuje dětem pestrou škálu činností jak ve skupině, tak individuálně s ohledem na temperament, zájmy i specifika osobnosti jednotlivých dětí. Z každé třídy je přístup do umývárny s WC. Hygienické zařízení svým vybavením a antropometrickým uspořádáním odpovídá počtu a věku dětí, avšak jsou zastaralá, a proto ve spolupráci s Obcí Práče bychom do dvou let chtěly tyto prostory zrekonstruovat. Každá třída má šatnu vybavenou lavicemi a skříňkami. Doposud jsou šatny vyhovující, ale také jsou zastaralé, a proto bychom chtěli tyto prostory v příštích letech zrekonstruovat.

Děti se stravují ve školní jídelně, která slouží i ke stravování dětí ze základní školy.
K odpolednímu odpočinku mají děti k dispozici plastová lehátka bezpečné konstrukce.
Ve všech třídách je nábytek pro ukládání hraček snadno dostupný dětem. Hračky odpovídají dané věkové skupině, pravidelně se obměňují a doplňují dle možností. Třídy disponují prostory pro uložení pracovního materiálu, hudebních nástrojů, didaktických pomůcek. Vybavení je využíváno pedagogy i dětmi.  Dále jsou jednotlivé třídy vybaveny tělocvičným náčiním a nářadím odpovídajícím věku dětí. Veškeré náčiní je uloženo na tělovýchovném stojanu, takže si děti mohou brát toto náčiní v průběhu celého dne.

Součástí mateřské školy je slunná přírodní zahrada, kterou se nám podařilo ve spolupráci se zřizovatelem realizovat na podzim 2014. Na přírodní zahradu jsme získali dotaci od státu 90%  a Obec Práče se podílela 10% . Stávající venkovní  prostory školky jsou přeměněny tak, aby sloužily k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě, podporovaly u dětí pravidelný pobyt s přírodním prostředím a zdravý kontakt s rizikem. Zájmem MŠ je dostat přírodu do zahrady a děti do přírody. Jednotlivé prvky jsou voleny tak, aby probudily zájem o pozorování přírodních procesů a umožnily získat informaci na základě zkušenosti. Děti se budou podílet na jednoduchých úkonech, dbát o pořádek, třídit odpad, starat se o rostliny a živočichy - samozřejmě s dohledem. Herní prvky a modelace terénu budou pomáhat zdokonalovat motorické dovednosti, obratnost a smyl pro balance. Celý koncept přírodního hřiště nabízí celou řadu nových podnětů, které pozitivně ovlivňují smyslové vnímání (např. barva květů - oči, vůně - nos, struktura povrchu – hmat, ovoce v zahradě – chuť, zpěv ptactva – sluch). Vytvořené prostředí pozitivně ovlivňuje kreativitu, zájem, přirozenou zvídavost a estetické cítění dětí.

Našim cílem je probouzet u dítěte zájem a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat, objevovat, ale i získat odvahu a ukázat, co všechno už samo umí, zvládne a dokáže. Rozvíjí svoji schopnost projevovat se jako „človíček“.

Školní vzdělávací program  jsme si upravili dle potřeb dětí a podmínek  mateřské školy. Snažíme se vést děti ke zdravému životnímu stylu, ochraně přírodního prostředí, nabízíme aktivity, exkurze, výlety divadelní, kejklířské, kouzelnické představení , které obohacují poznání dětí, rozvíjí zdravé sebevědomí, umožňují radostný a spokojený pobyt v kolektivu vrstevníků. Tradicí mateřské školy je několikaletá spolupráce s Obcí Práče, Základní školou Práče, Mateřskou školou Prosiměřice a Mateřskou školou Oleksovice . Mateřská škola má velmi dobrou spolupráci s rodičovskou veřejností . Rodiče mají  možnost pohrát si v ranních i odpoledních hodinách s dítětem v jednotlivých třídách, mohou využívat adaptační postup. Každoročně připravujeme spoustu mimoškolních akcí se zapojením dětí, rodičů i prarodičů. Tyto akce umožňují těsnější sblížení, rychlejší navazování kontaktů, což bezesporu vede k  dobré spolupráci a hlavně ochotě spolupracovat. Ve spolupráci s rodiči připravujeme společné tvoření, dětské radovánky – podzimní tvoření, Advent,  maškarní karneval, velikonoční tvoření, kulturní program ke Dni matek, dětský den, loučení s  předškoláky , poslední spaní v MŠ, výlety za poznáním i do přírody, společnou brigádu, atd. V průběhu roku organizujeme divadelní představení pro děti i rodiče  ve spolupráci s divadlem „Paravánek“, „Rolnička“, „Sedmikráska“, „Zemanovým divadlem“, „Jihomoravským divadlem ve Znojmě„ , atd. Ve spolupráci s MŠ Oleksovice, Prosiměřice  organizujeme sportovní odpoledne, společný výlet, společná divadelní představení a mnoho dalších akcí. Účastníme se výtvarných soutěží pro děti předškolního věku. 

Ve spolupráci s Obcí Práče připravujeme kroniku a  kulturní vystoupení  děti na  vítání občánků,dále připravujeme kulturní vystoupení dětí v kulturním domě  pro důchodce, rozsvěcování vánočního stromu atd. 

Dále mateřská škola spolupracuje se Základní školou Práče. Navštěvujeme s předškoláky třikrát do roka první třídu ZŠ. Děti se seznamují s prostředím základní školy, se zaměstnanci školy, účastní se vyučovací hodiny v 1. třídě atd.. Společně děti sledují divadelní představení, kulturní vystoupení dětí ze základní školy atd. Nejstarší děti pomáhají mateřské škole při organizaci her u příležitosti oslavy Dne dětí. Pro pedagogické kolegyně ze ZŠ každoročně organizujeme návštěvu v mateřské škole. Zveme p. učitelku z 1. tř. a p. ředitelku ZŠ na besedu s rodiči předškoláků před zápisem do 1. třídy. Tak nám školní rok uteče jako voda a největší odměnou za celoroční práci učitelek jsou spokojené děti  i rodiče.

O nás

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Září víno vaří, říjen víno pijem.

Pranostika na akt. den

Do svatého Lukáše ruce kde chceš měj, ale po něm je za ňadra schovávej.

Počasí

dnes, pondělí 18. 10. 2021
oblačno 15 °C 8 °C
úterý 19. 10. zataženo 15/7 °C
středa 20. 10. zataženo 18/12 °C
čtvrtek 21. 10. slabý déšť 16/11 °C

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31